Blog Tin Học

Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội 1986 – 2000

Câu 1: Công cuộc đổi mới của Đảng cộng sản Việt Nam lần đầu tiên được thông qua tại:

 • A. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12-1976).
 • B. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (03-1982).
 • C. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (12-1986).
 • D. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (1986-1991).

Câu 2: Vì sao Việt Nam phải tiến hành đổi mới ?

Xem thêm: Trắc nghiệm lịch sử lớp 12 bài 26

 • A. Đổi mới là một yêu cầu thường xuyên của cách mạng.
 • B. Để khắc phục những sai lầm, khuyết điểm, đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng.
 • C. Đổi mới để đẩy mạnh công cuộc xây dụng và bảo vệ đất nước trong bối cảnh quốc tế đang có nhũng chuyển biến mạnh mẽ.
 • D. Tất cả các ý trên.

Câu 3: Nội dung đường lối đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là:

 • A. thay đổi toàn diện, đồng bộ, trọng tâm là đổi mới chính trị.
 • B. thay đổi toàn diện, đồng bộ, trọng tâm là đổi mới kinh tế.
 • C. thay đổi toàn bộ mục tiêu chiến lược.
 • D. đổi mới lần lượt trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, …

Câu 4: Ba chương trình kinh tế được đề ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI là gì ?

 • A. Phát triển nông – lâm – ngư nghiệp.
 • B. Phát triển kinh tế vườn – ao – chuồng.
 • C. Lương thực – thực phẩm – hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.
 • D. Nông nghiệp – công nghiệp chế biến – xuất khẩu.

Câu 5: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được thể hiện trong lĩnh vực nào của đường lối đổi mới của Đảng năm 1986?

 • A. Kinh tế.
 • B. Chính trị.
 • C. Văn hóa.
 • D. Xã hội.

Câu 6: Khi nào Việt Nam có gạo để xuất khẩu ?

 • A. Năm 1989
 • B. Năm 1990.
 • C. Năm 1991.
 • D. Năm 1988.

Câu 7: Ba chương trình kinh tế lớn được đề ra trong kế hoạch 5 năm (1986-1990) ở Việt Nam là:

 • A. lương thực – thực phẩm – hàng may mặc – hàng xuất khẩu.
 • B. lương thực – thực phẩm – hàng may mặc.
 • C. lương thực – thực phẩm – hàng tiêu dùng.
 • D. lương thực, thực phẩm – hàng tiêu dùng – hàng xuất khẩu.

Câu 8: Đảng ta đã có bao nhiêu Cương lĩnh ?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 9: Nguyên tắc đổi mới của Đảng đề ra trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986) là :

 • A. đổi mới mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.
 • B. thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 • C. bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa tiến thẳng lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
 • D. không thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, mà làm cho mục tiêu ấy thực hiện hiệu quả hơn.

Tham khảo: Nội dung chương trình Toán lớp 12

Câu 10: Thành tựu về kinh tế đối ngoại từ năm 1986 – 1990?

 • A. Hàng xuất khẩu tăng gấp 2 lần.
 • B. Hàng xuất khẩu tăng gấp 3 lần.
 • C. Hàng xuất khẩu tăng gấp 2,5 lần.
 • D. Hàng xuất khẩu tâng 3,5 lần.

Câu 11: Mục tiêu của đường lối đổi mới được đề ra trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12-1986) là:

 • A. khắc phục sai lầm, khuyết điểm, đưa Việt Nam vượt qua khủng hoảng.
 • B. đưa Việt Nam hòa nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.
 • C. đưa Việt Nam tiến nhanh, tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội.
 • D. đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp mới (NIC).

Câu 12: Tính chất nền kinh tế Việt Nam trong thời kì đổi mới?

 • A. Kinh tế tự cấp.
 • B. Kinh tế bao cấp.
 • C. Kinh tế hàng hoá tự do.
 • D. Kinh tế hàng hoá, có sự điều tiết của nhà nước.

Câu 13: Trong những kết quả quan trọng bước đầu của công cuộc đổi mới đất nước, kết quả nào quan trọng nhất?

 • A. Thực hiện thành công Ba chương trình kinh tế .
 • B. Kiềm chế được một bước đà lạm phát.
 • C. Bước đầu hình thành nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.
 • D. Bộ máy Nhà nước các cấp ở trung ương và địa phương được sắp xếp lại.

Câu 14: Ý nào dưới đây phản ánh không đúng về chủ trương đổi mới của Đảng về chính trị ?

 • A. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
 • B. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện quyền dân chủ nhân dân.
 • C. Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc.
 • D. Xây dựng Nhà nước dân quyền xã hội chủ nghĩa.

Câu 15. Đường lối đổi mới được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mấy của Đảng ? Thời gian ?

 • A. Đại hội V ; năm 1982.
 • B. Đại hội VI; năm 1990.
 • C. Đại hội V ; năm 1986.
 • D. Đại hội VI; năm 1986.

Câu 16: Nội dung nào không phải là chủ trương của Đảng trong đường lối về kinh tế (năm 1986)?

 • A. Xây dựng nền kinh tế quốc dân với cơ cấu nhiều nghành nghề.
 • B. Xóa bỏ cơ chế quản lý tập trung quan liêu.
 • C. Hình thành cơ chế thị trường.
 • D. Hạn chế mở rộng quan hệ kinh tế với các nước trên thế giới.

Câu 17: Thành tựu của việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1991 – 1995)?

 • A. Lạm phát bị đẩy lùi, năm 1995 chỉ còn 12,7%.
 • B. Công nghiệp bình quân hằng năm tăng 13,3%.
 • C. Trong 5 năm, xuất khẩu đạt 17 tỉ USD.
 • D. Tất cả các ý trên.

Câu 18: Cho dữ liệu sau: Đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội không phải thay đổi …, mà làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những quan điểm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp. Đổi mới phải …, từ kinh tế và chính trị đến tổ chức, tư tưởng, văn hóa. Đổi mới kinh tế phải gắn liền với đổi mới chính trị, nhưng trọng tâm là đổi mới về kinh tế.

Chọn các dữ liệu cho sẵn để điền vào chỗ trống.

 • A. mục tiêu của chủ nghĩa xã hội … toàn diện và đồng bộ.
 • B. mục tiêu của chủ nghĩa xã hội … đồng bộ về kinh tế.
 • C. mục tiêu của chủ nghĩa xã hội … toàn diện về kinh tế.
 • D. mục tiêu của chủ nghĩa xã hội … toàn diện về chính trị.

Tham khảo: Lý thuyết & Bài tập về Giới từ – Có đáp án

Câu 19: Nguyên nhân quyết định thắng lợi bước đầu của công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay là nhờ vào:

 • A. sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • B. truyền thống yêu nước của dân tộc.
 • C. sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế.
 • D. tình đoàn kết của ba nước Đông Dương.

Câu 20: Thành tựu của hoạt động xuất khẩu, trong kế hoạch 5 năm 1996 – 2000 ?

 • A. Đạt 17 tỉ USD.
 • B. Đạt 61,5 tỉ USD.
 • C. Đạt 51,6 tỉ USD.
 • D. Đạt 55,6 tỉ USD.

Câu 21: Nguyên nhân quyết định Đảng ta đề ra đường lối đổi mới năm 1986 là do:

 • A. cuộc khủng hoảng ở Liên Xô ngày càng trầm trọng.
 • B. Việt Nam lâm vào khủng hoảng toàn diện về kinh tế – xã hội.
 • C. tác động của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật và xu thế toàn cầu hóa.
 • D. thành công của cuộc cải cách ở Trung Quốc.

Câu 22: Điền thêm từ còn thiếu trong câu trích từ Nghị quyết Đại hội Đảng : “Đẩy mạnh công cuộc đổi mới … , tiếp tục phát triển nền kinh tế hành hoá nhiều thành phần”.

 • A. Sâu rộng.
 • B. Toàn diện và đồng bộ.
 • C. Trên mọi lĩnh vực.
 • D. Đất nước.

Câu 23: Trọng tâm của đường lối đối ngoại được đề ra trong Đại hội Đảng toàn quốc lần VI (12-1986) là:

 • A. hòa bình, hữu nghị, hợp tác.
 • B. mở rộng quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa.
 • C. đẩy mạnh quan hệ với các nước ASEAN.
 • D. mở rộng quan hệ với Mỹ.

Câu 24: Thời điểm Việt Nam – Hoa Kì thiết lập quan hệ ngoại giao ?

 • A. 30 – 4 – 1995
 • B. 27 – 8 – 1995
 • C. 11 – 7 – 1995
 • D. 28 – 7 – 1995

Câu 25: Việt Nam và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao vào thời gian nào?

 • A. Tháng 5/1995
 • B. Tháng 6/1995
 • C. Tháng 7/1995
 • D. Tháng 8/1995

Câu 26. Ba mặt hàng chủ lực xuất khẩu của nước ta trong kế hoạch Nhà nước 5 năm 1996 – 2000 là:

 • A. Lúa gạo, đổ may mặc, thuỷ sản.
 • B. Lúa gạo, thuỷ sản, hồ tiêu.
 • C. Lúa gạo, hồ tiêu, cà phê.
 • D. Lúa gạo, cà phê, thuỷ sản.

Câu 27: Việt Nam gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) vào thời gian nào?

 • A. Tháng 7/1995
 • B. Tháng 10/1995
 • C. Tháng 7/1996
 • D. Tháng 10/1996

Câu 28: Điền thêm từ còn thiếu trong câu sau : “Việt Nam muốn … với các quốc gia trên thế giới”

Tham khảo: Bộ đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 7 năm 2021 – 2022 6 Đề thi Văn lớp 7 học kì 2 (Có ma trận, đáp án)

 • A. Là bạn
 • B. Làm bạn
 • C. Kết bạn
 • D. Tìm bạn
Bình chọn
5/5
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Khám phá nhiều chủ đề khác