Blog Tin Học

TEXT (Hàm TEXT)

Cú pháp

TEXT(value, format_text)

Xem thêm: Hàm text trong excel

Cú pháp hàm TEXT có các tham đối sau:

Tham khảo: Hyperlink là gì? Ứng dụng của Hyperlink trong Excel

Tên Tham đối

Mô tả

giá trị

Tham khảo: Cách tính thời gian trong Excel – chênh lệch thời gian, cộng/trừ thời gian

Giá trị số mà bạn muốn được chuyển đổi thành văn bản.

định dạng_văn bản

Một chuỗi văn bản xác định định dạng mà bạn muốn được áp dụng cho giá trị được cung cấp.

Tham khảo: Sửa lỗi thanh công cụ Office bị mờ, lỗi khóa thanh công cụ trong Office

Bình chọn
5/5
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Khám phá nhiều chủ đề khác