Blog Tin Học

Sử dụng các hàm IF với AND, OR và NOT

Sử dụng hàm IF cùng với AND, OR và NOT để thực hiện nhiều đánh giá xem các điều kiện là True hay False.

Cú pháp

Xem thêm: Hàm and or

  • IF(AND()) – IF(AND(logical1, [logical2], …), value_if_true, [value_if_false]))

  • IF(OR()) – IF(OR(logical1, [logical2], …), value_if_true, [value_if_false]))

  • Tham khảo: Lỗi là gì? Lỗi cố ý là gì?

    IF(NOT()) – IF(NOT(logical1), value_if_true, [value_if_false]))

Tên đối số

Mô tả

logical_test (bắt buộc)

Tham khảo: 🔹 Cách chuyển file Excel sang CSV cực dễ thực hiện

Điều kiện bạn muốn kiểm tra.

value_if_true (bắt buộc)

Giá trị bạn muốn trả về nếu kết quả của logical_test là TRUE.

value_if_false (tùy chọn)

Giá trị bạn muốn trả về nếu kết quả của logical_test là FALSE.

Tham khảo: 【Hướng Dẫn】4 Cách đổi tên Sheet trong Excel

Bình chọn
5/5
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Khám phá nhiều chủ đề khác