Blog Tin Học

Cài đặt và cấu hình DHCP trên Windows Server 2012

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP – giao thức cấu hình động máy chủ) là một giao thức cấu hình tự động địa chỉ IP. Máy tính được cấu hình một cách tự động vì thế sẽ giảm việc can thiệp vào hệ thống mạng.

Nó cung cấp một database trung tâm để theo dõi tất cả các máy tính trong hệ thống mạng. Mục đích quan trọng nhất là tránh trường hợp hai máy tính khác nhau lại có cùng địa chỉ IP.

Nếu không có DHCP, các máy có thể cấu hình IP thủ công Ngoài việc cung cấp địa chỉ IP, DHCP còn cung cấp thông tin cấu hình khác. Hiện nay DHCP có 2 version: cho IPv4 và IPv6.

Bài Lab này được thực hiện trên Windows Server 2012, có địa chỉ IP là 172.16.0.1, tên là DC1, đã được Cài đặt Domain Controller và DNS Server với Root domain name là blogtinhoc.edu.vn

Bạn vẫn có thể cài đặt DHCP Server theo hướng dẫn này mà không cần phải cài trước Domain Controller và DNS Server.

Cài đặt và cấu hình DHCP trên Windows Server 2012

Các bước thực hiện:

Mở Server Manager

Trên màn hình Dashboard –> Add roles and features

Before You Begin: Next
Installation Type: Next
Server Selection: Next

Trong hộp thoại Select Server Roles chọn DHCP Server

Tiếp theo, next 3 lần và chọn Install để cài đặt DHCP Server trên Windows Server 2012

Cài đặt hoàn thành, click vào Complete DHCP configuration để cấu hình

Trong cửa sổ the DHCP Post-Install configuration wizard, click Next, tiếp theo Commit

Summary: Close

Xong phần cài đặt, bây giờ chúng ta cấu hình DHCP cơ bản để có thể cấp địa chỉ IP cho các máy trạm.

Có nhiều cách để truy cập, bạn có thể sử dụng lệnh dhcpmgmt.msc để mở DHCP Server.

Trong Ipv4, tạo New Scope với tên là Staff.

Cấp giải IP từ 172.16.0.100 (Start IP address) đến 172.16.0.200 (End IP address). Subnet Mask của giải mạng là 255.255.255.0

Loại trừ giải địa chỉ, không cấp cho máy trạm

Lease Duration: Thời gian hết hạn của IP

Configure DHCP Option: Yes, I want to configure these options now

Đặt Default Gateway cho Client

Đặt DNS Server cho các máy Client

Các thiết lập còn lại để mặc định, cuối cùng Finish để kết thúc

Chuyển qua máy Client để kiểm tra việc cấp phát địa chỉ IP từ DHCP Server

Như vậy việc cài đặt và cấp phát địa chỉ IP từ DHCP Server đã thành công.

Tham khảo chi tiết các bước cài đặt và cấu hình DHCP trên Windows Server 2012 qua Video

 

Bình chọn
5/5
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Khám phá nhiều chủ đề khác