Blog Tin Học

Hàm IF – các công thức được kết hợp với nhau và tránh các rắc rối

Dùng hàm IF, một trong các hàm logic để trả về một giá trị nếu điều kiện đúng và trả về giá trị khác nếu điều kiện sai.

Cú pháp

Xem thêm: Cách sử dụng hàm if trong excel

IF(logical_test, value_if_true, [value_if_false])

Ví dụ:

Tên đối số

Mô tả

logical_test

(bắt buộc)

Điều kiện bạn muốn kiểm tra.

Tham khảo: Cách lọc dữ liệu trong Excel

value_if_true

(bắt buộc)

Giá trị bạn muốn trả về nếu kết quả của logical_test là ĐÚNG.

value_if_false

(tùy chọn)

Giá trị bạn muốn trả về nếu kết quả của logical_test là SAI.

Tham khảo: 3 Cách tính trung bình trong Excel cực đơn giản

Bình chọn
5/5
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Khám phá nhiều chủ đề khác